Simgeo s.r.o.


NABÍDKA PRACÍ

Aplikovaný výzkum přírodních procesů

Dokumentace a numerická řešení předpovědí přírodních procesů

Terénní měření, vzorkování, testování, analýzy a interpetace měření  Aplikovaný výzkum přírodních procesů

Výzkum v oblasti přírodních věd se zvláštním zaměřením na geologické vědy, zejména pak na ložiskovou geologii, inženýrskou geologii, hydrogeologii a geochemii:

- ložisková geologie: výzkum ložisek kapalných a plynných uhlovodíků charakteristika ložisek, litologie, stratigrafie, strukturní geologie

- geochemie: řešení problematiky geneze uhlovodíků, migrace uhlovodíků do ložiskových pastí, uzavřenost ložiskových struktur, hydrochemie

- hydrodynamika a ložiskové inženýrství: výzkum problematiky okrajových podmínek a hydrodynamického režimu ložiskových a zvodnělých struktur, výpočty kubatur, zásob, výzkum faktoru vytěžitelnosti médií a jeho ovlivňování

- hydrogeologie: řešení problematiky regionálních i lokálních aquiferů, matematické modelování režimů proudění, transportu látek, reaktivního transportu se zahrnutím interakcí v horninovém prostředí

- výzkum problematiky půdních sesuvů, poklesů a stability zemin  Dokumentace a numerická řešení předpovědí          přírodních procesů

Dokumentace procesů na základě zpracování databází, časových řad a statistických vyhodnocení, vytvoření matematických modelů řešení procesů, kalibrace modelů a zpracování předpovědí vývoje na základě požadovaných scénářů:

- interpretace naměřených výsledků, numerická řešení a předpovědi přírodních procesů se zaměřením na matematické modelování 1-3 fázového proudění v saturované i nesaturované zóně

- matematické modelování transportu a reaktivního transportu v saturované i nesaturované zóně

- 3 a vícefázové matematické modelování proudění v saturované zóně

- interpretace hydrodynamických testů na vrtech a sondách, nálevové a pohlcovací zkoušky, FAF, ISO, Slug testy aj. na plynových a ropoplynových sondách

- interferenční testy a jejich modelování

- pravděpodobnostní modelování

- vytváření specifických SW, databází a matematických modelů založených na konečných rozdílech i konečných prvcích  Terénní měření, vzorkování, testování, analýzy          a interpretace měření

Zajišťování měření, vzorkování, testování v terénu, zpracování metodik analytických postupů, zajišťování analýz a interpretace měření:

- realizace terénních měření, měření hladin podzemní vody, vzorkování vod, vzorkování plynů

- zpracování metodik měření, vzorkování a analytických postupů

- odběry půdních vzorků, vzorků zemin, výzkum a vyhodnocování vrtných jader, klasifikace zemin, výzkum a interpretace fyzikálně-mechanických rozborů zemin a půd